Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van “Kado voor jou van mij” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: http://www.kadovoorjouvanmij.nl: de onderneming die onder de handelsnaam “Kado voor jou van mij”, hierna te noemen “Kado voor jou van mij”, gevestigd te Dinteloord, onderdeel van “Body Glitter”, kantoorhoudende aan de Sasdijk 1a, 4671RN te Dinteloord, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Breda onder nummer 17108015;
"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
"Product": het product, dienst of de producten of diensten die door het sluiten van een overeenkomst tussen U en “Kado voor jou van mij” en of via “www.kadovoorjouvanmij.nl” binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dan wel uitgevoerd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten die via de website van “Kado voor jou van mij” gesloten worden en waarbij “Kado voor jou van mij” partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen U en “Kado voor jou van mij” middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door “Kado voor jou van mij” worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van “Kado voor jou van mij” worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door “Kado voor jou van mij” ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 “Kado voor jou van mij” heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van “Kado voor jou van mij” zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien “Kado voor jou van mij” de aankoopprijs van het product dient te verhogen als gevolg van een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Kado voor jou van mij” te melden.
3.2 De overeenkomst tussen U en “Kado voor jou van mij” komt tot stand op het moment nadat u:
een bestelling hebt geplaatst of een dienst heeft gevraagd bij “Kado voor jou van mij” middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de websites van “Kado voor jou van mij” dan wel een schriftelijk verzoek tot het leveren van een dienst heeft gestuurd;
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product /dienst dat door u gekocht/aangevraagd is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product/dienst;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en)/de dienst(en) moeten plaatsvinden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product / datum wanneer de dienst plaats vindt;
(e) het bestelnummer/ bevestiging van de overeenkomst;
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en “Kado voor jou van mij” gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en “Kado voor jou van mij”.
3.5 De administratie van “Kado voor jou van mij” geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan “Kado voor jou van mij” verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door “Kado voor jou van mij” verrichtte leveringen/diensten. “Kado voor jou van mij” erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Transportkosten worden apart aan u berekend.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product bij pakketpost is voor “Kado voor jou van mij”. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door “Kado voor jou van mij” kunnen worden uitgesloten. 

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van producten bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en “Kado voor jou van mij”. De door “Kado voor jou van mij” opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door “Kado voor jou van mij” overschreden wordt, zal “Kado voor jou van mij” u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met “Kado voor jou van mij” te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Kado voor jou van mij” te melden.
5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal “Kado voor jou van mij” binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6. AFKOELINGSPERIODE
6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met “Kado voor jou van mij” te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan “Kado voor jou van mij” te melden. u dient het product onmiddellijk terug te sturen naar “Kado voor jou van mij”. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met “Kado voor jou van mij” als gevolg van artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal “Kado voor jou van mij” binnen 14 dagen of indien later meteen nadat “Kado voor jou van mij” het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 “Kado voor jou van mij” behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van “Kado voor jou van mij” of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van “Kado voor jou van mij” schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal “Kado voor jou van mij” u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. “Kado voor jou van mij” heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
6.6 De verzendkosten van uw bestelling zullen in geval van retournering van de producten niet aan u worden terugbetaald.

7. NIET GOED, GELD TERUG
7.1 Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, hebt u twee mogelijkheden:
(a) u kunt “Kado voor jou van mij” schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met “Kado voor jou van mij” ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Kado voor jou van mij” te melden.
7.2 Indien u “Kado voor jou van mij” vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan “Kado voor jou van mij” terugsturen. “Kado voor jou van mij” zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van “Kado voor jou van mij”, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is “Kado voor jou van mij” niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. “Kado voor jou van mij” zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft. 7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan “Kado voor jou van mij” te retourneren. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES
8.1 Op de door “Kado voor jou van mij” geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door “Kado voor jou van mij” serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van “Kado voor jou van mij” (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 “Kado voor jou van mij” zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. “Kado voor jou van mij” zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
9.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
9.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot "Kado voor jou van mij". Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
9.6 Een klacht schort de verplichtingen van "Kado voor jou van mij"niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 

10. PRIVACY
10.1 “Kado voor jou van mij” zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door “Kado voor jou van mij” kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier/aanvraagformulier wanneer u een product of dienst bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met “Kado voor jou van mij” waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan “Kado voor jou van mij” voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, evenals het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.
10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens “Kado voor jou van mij” doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Kado voor jou van mij” laten weten. “Kado voor jou van mij” zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. “Kado voor jou van mij” zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, evenals uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van “Kado voor jou van mij”).
10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan “Kado voor jou van mij” te richten. “Kado voor jou van mij” zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij “Kado voor jou van mij” aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Kado voor jou van mij” te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. “Kado voor jou van mij” zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij “Kado voor jou van mij” hiertoe niet in staat is. In dat geval zal “Kado voor jou van mij” uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. “Kado voor jou van mij” zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.


11. KLANTENSERVICE
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
“Kado voor jou van mij”
Sasdijk 1a
4671 RN Dinteloord
E-mail: info@kadovoorjouvanmij.nl


12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met “Kado voor jou van mij” is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en “Kado voor jou van mij” naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en “Kado voor jou van mij”, kunt u “Kado voor jou van mij” verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo een bemiddeling niet rechtvaardigt.
12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Breda bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Kado voor jou van mij” meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

© 2020 - 2023 Kadovoorjouvanmij | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel